O Concello de Porriño informa que a sesión plenaria da corporación municipal que ía celebrarse este serán ás 19 horas, cancelouse. O motivo é un erro administrativo na redacción da convocatoria.
O goberno municipal “lamenta que esa circunstancia fose aproveitada políticamente polo Partido Popular para anunciar que ía a solicitar a inválidez dos posibles acordos que se adoptaran na sesión”.
“Resulta altamente contradictorio que o PP reivindique o pago das facturas pendentes e cando atopámonos ante unha sesión plenaría na que figuraban duas propostas que facilitarían o pago de máis de dous millóns de euros en débedas, poñan impedimentos para a celebración do pleno”, segundo o goberno municipal.
Ningún voceiro municipal, tampouco o xefe da oposición, puxera reparo algún a celebración do pleno municipal adiantado para o día de hoxe, por motivos persoais da alcaldesa, Eva García, cando esta circunstancia fora comentada durante unha das comisións municipais preparatorias celebradas na derradeira semana.

Lembramos que na sesión plenaria cancelada destacaban as propostas de aprobación de sendas modificacións de crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería para dispoñer de líquidez e afrontar o pago de facturas pendentes dos últimos exercicios.
Unha das propostas era para aboar ós acreedores que figuran na conta “413” por gastos relativos a moi diversos proveedores: telefonía, servicios, suministros, publicidade, reparación de vehículos, cultura, proxectos e direccións de obras, entre outros. O importe de todas esas facturas pendentes suma a cantidade 1.781.923 euros.
A outra proposta era para aboar facturas reclamadas por vía xudicial que suman un importe global de 473.000 euros.