A Corporación Municipal de Porriño celebrará este martes día 30 pleno ordinario coa orde do día que detallamos a continuación. 

Destacan as propostas de aprobación de sendas modificacións de crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería para dispoñer de líquidez e afrontar o pago de facturas pendentes dos últimos exercicios. 

Unha das propostas é para aboar ós acreedores que figuran na conta “413” por gastos relativos a moi diversos proveedores: telefonía, servicios, suministros, publicidade, reparación de vehículos, cultura, proxectos e direccións de obras, entre outros. O importe de todas esas facturas pendentes suma a cantidade 1.781.923 euros. 

A otra proposta é para aboar facturas reclamadas por vía xudicial que suman un importe global de 473.000 euros. 

A sesión plenaria que incluirá mocións, rogos e preguntas comezará ás 19 horas.