01 TAXA APERTURA GABIAS
02 TAXA OCUPACION CON MERCADURIAS VIA PUBLICA
03 TAXA VADOS
04 TAXA TENDIDOS E TUBERIAS
05 TAXA OCUPACION VIA PUBLICA CON MESASM CADEIRAS TRIBUNAS TAB
06 TAXA INSTALACION QUIOSCOS
07 TAXA INSTALACION POSTOS E BARRACAS
08 TAXA EXPEDICION DE DOCUMENTOS
09 TAXA LICENCIA AUTOTAXI
10 TAXA POLO OUTORGAMENTO DE LICENZAS E OUTROS SERVIZOS URBANISTICOS
11 TAXA POLA INTERVENCION MUNICIPAL NAS COMUNICACIONS PREVIAS
12 TAXA INSTALACIONS DEPORTIVAS
13 TAXA CEMITERIO
14 TAXA LIXO
15

TAXA SUMINISTRO AGUA POTABLE

ANUNCIO BOP SUPRESION II  TAXA SUMINISTRO AGUA POTABLE

16 TAXA MATADOIRO E MERCADO
17 TAXA RECOLLIDA DE VEHICULOS
18 TAXA APROVEIT. ESPECIAL DOMINIO PUBLICO
19 TASA OCUPACION TEMPORAL OU PERMANENTE
20 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DAS TAXAS GARDERIA INFANTIL
21 ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACION DO SERVIZO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO
22 TAXA POLO SERVIZO DE MATRIMONIO CIVIL
23 TAXA POLA TRAMITACION EXPEDIENTE ADVO DO REXIME DE FORA DE ORDENACIÓN PREVISTA NA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 3ª DA LEI 2/2010 DE MEDIDAS URXENTES DE MODIFICACIÓN DA LEI 9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA E PROTECCIÓN DO MEDIO RURAL DE GALICIA
24 ORDENANZA DAS TAXAS POLA PRESTACION DE SERVIZOS DE ACOMETIDA
A ORDEZANZA FISCAL DEL I.B.I.
B ORDENANZA FISCAL DO I.A.E.
C ORDENANZA FISCAL DO I.V.T.M MODIFICACION 2019
D ORDENANZA FISCAL DEL I.C.I.0.
E ORDENANZA FISCAL DO I.I.V.T.N.U.
  Prezo publico 1.- Escola de Musica
  Prezo publico 2.- Centro Neural
  Prezo Publico 3.- Activ. Culturais e festivas
  Prezo publico 4.- Axuda no Fogar SA
  Prezo publico 5.- aloxamentoperegrinos
  Prezo publico 6.- uso pistas padel