A Concellería de Deportes informa dos enlaces para solicitar reservas das pistas de tenis e pádel, dende o luns 8 de xuño

 
Cada pista terá unha horaria/quenda de reserva, que poden visualizar a través dos seguintes enlaces do SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES.
 
Os enlaces actualizaranse semanalmente, sendo editados o venres anterior.
 
 
Para esta primeira semana son os seguintes:
 
 
 
Teléfonos de confirmación:
661 53 61 59/670 66 52 29/638 07 13 18.
Fagan as súas consultas preferentemente por WhatsApp.

Protocolo de seguridade e normas para a utilización das pistas de pádel e tenis municipais

A Concellería de Deportes do Concello do Porriño difunde este protocolo e normas de seguridade para a utilización das pistas de tenis e pádel, a partir do luns 8 de xuño.

Con motivo das circunstancias que estamos vivindo pola crise do coronavirus, vémosnos na obriga de realizar un protocolo que regularice a utilización das Pistas municipais de Tenis e Pádel do Concello de Porriño. Unha vez que se supere a crise sanitaria volveremos á normalidade de forma progresiva e escalonada.

 

NORMAS XERAIS
 Os positivos por COVID 19, aínda asintomáticos, non poderán iniciar a práctica deportiva.
 Recoméndase que todos os usuarios, realicen unha vixilancia activa dos seus síntomas. Ante calquera síntoma ou en caso de sospeita de estar infectado, ou estar en contacto con persoas infectadas ou baixo sospeita de estalo, débese evitar calquera actividade, poñéndose en contacto de forma inmediata cos servizos sanitarios e seguir todas as súas indicacións.
 Recoméndase o control de temperatura previamente antes de comezar calquera actividade ou acceder á instalación deportiva.
 O deportista terá coidado de non tocar no posible obxectos ou equipamento de uso colectivo.
 Aconséllase a limpeza e desinfección da raqueta/pala antes e logo do seu uso.
 Os deportistas han de manter as pautas estritas de aseo persoal, conduta e coidado para evitar contaxios. Lavarse as mans antes e logo de entrar ou saír das pistas.
 Recoméndase o uso de mascarillas, luvas, cintas ou panos para o cabelo, así como o uso de lentes, sempre que a actividade deportiva así o permita.
 É obrigatorio o uso de mascarilla ata estar dentro do recinto de xogo. Observando especial cumprimento nas zonas de tránsito no que poida haber risco de proximidade doutros usuarios.
 Antes e logo da práctica deportiva é moi importante lavarse as mans con auga e xabón ou solucións de gel hidroalcohólico, sendo necesario que se leve polo deportista botes de gel de uso individual.

HORARIO DE USO DAS
 Pistas de tenis.

 Doantes de Sangue:
 Luns a venres de 8,00 a 14,00
 Luns a Xoves 17,00 a 22,00 (Reservadas Club Tenis Porriño)

 Polígono da Granxa:
 Luns a venres de 8,00 a 14,00

 Pistas de Padel.

 Polideportivo Municipal:
 Luns a venres de 8,00 a 14,00

NORMAS DE USO DAS PISTAS

 Limítase a 1 hora como máximo a reserva de cada pista . Para evitar aglomeracións o deportista deberá chegar 5 minutos antes da súa hora de entrada. O tempo máximo de reserva é de 1 hora por parellas, non por cada un dos xogadores.
 A reserva e abono do aluguer das pistas será fórmame telemática, a través de enlace creado polo SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES, aplicándose as taxas expostas na Ordenanza Municipal de Prezos no caso das pistas de padel.
 Respecta en todo momento os horarios e pista asignada.
 Recolle a chave de acceso no polideportivo municipal.
 Os vestiarios e as duchas permanecerán pechadas. Tan só permanecerá aberto un aseo (WC) por sexo no polideportivo municipal, no mesmo só estará permitido o acceso a unha soa persoa á vez.
 As palas e raquetas son de uso privativo, non estando permitido compartir as mesmas.
 Considérase necesario o uso individual de botellas de auga ou bebidas isotónicas.
 Os deportistas non deben compartir ou intercambiar ningún material, toallas, botellas, bebidas, alimentos, linimentos ou outros produtos. Recoméndase desinfectalo todo ao termino dos adestramentos.
 Durante a práctica deportiva manterase en todo momento as distancias de seguridade de 2 metros, establecida polas autoridades sanitarias.
 O acceso ás pistas será o que habitualmente vénse realizando, salvo que a Dirección da instalación fixe outro atendendo ás medidas de circulacións e seguridade.
 É totalmente necesario abandonar a instalación en canto finalícese a práctica deportiva para evitar calquera contacto físico e evitar riscos.
 Recoméndase o uso de bólas novas e palas propias. Aconséllase utilizar o menor número de pelotas posibles.
 Non está permitido cambiar de lado nos xogos impares.
 Evitarase tocar vallas e portas de acceso ás pistas, así como postes e rede. Deixar as portas abertas.
 Usar a raqueta/pala e o pé para recoller a pelota e enviarlla ao adversario. Recoméndase utilizar tubos recolle pelotas ou similar.
Recorda:
Cumprir e respectar todas as normas e protocolos de seguridade e hixiene que se establezan que protexen a túa saúde e a dos demais. Rógase a máxima responsabilidade e prudencia, priorizando sempre minimizar o risco dun posible contaxio.
Toda persoa que acceda a unha instalación deberá cumprir cos protocolos publicados no BOE, resolucións da Presidencia, do Consello Superior de Deportes, polos que se aproban, publican e actualizan os protocolos básicos de actuación para a volta aos adestramentos, práctica deportiva e o reinicio das competicións.
Estas recomendacións en todo momento estarán suxeitas ás indicacións das autoridades sanitarias.

 

A Concellería de Deportes agradece a colaboración dos adestradores dos clubs locais que contribuíron ao serial de vídeos #Porriñodeportenacasa

A Concellería de Deportes quere subliñar o seu agradecemento aos adestradores físicos dos clubs locais que contribuíron cos seus vídeos ao ciclo #Porriñodeportenacasa que emitimos polas redes sociais do Concello durante o estado de alarma.

Agora que está a piques de rematar a fase 2 do Plan de Desescalada e xa recuperouse a posibilidade de ir facer deporte, tanto David Alonso, responsable político da Concellería, coma o Servizo de Deportes, queren agradecer a colaboración recibida a esta proposta do Concello que foi moi seguida.

O Concello quere amosar o seu recoñecemento pola sobranceira colaboración de Ana Alonso, do Balonmán Porriño; Xoel Souto, da U.D. Atios; Mary Artós e Ana Cristina Oya, do Club Patín Porriño; Pablo Alonso e Iker Besada, do Porriño Baloncesto Base; Pablo Sanromán e Adrián Sanmarcial, do Porriño Industrial, e Dani Mouriño, do Club Atletismo Porriño. Eles fixeron posibles os dez vídeos que ofrecen diversas táboas e rutinas de exercicios de mantemento físico para diversos niveis e idades. Todos os vídeos seguen a estar dispoñibles nas redes sociais do Concello.


O Porriño en fase 2: medidas de control no acceso ao Concello e reincorporación do persoal nos departamentos municipais

Dende hoxe luns 25, coa entrada de Galicia na fase 2 do plan de desescalada, o Concello do Porriño comeza unha progresiva normalización da súa actividade e servizos.

Unha das novidades é un pórtico de control de temperatura e medidas de hixiene para as persoas que accedan ao interior do edificio consistorial. Un conserxe encargase de controlar o acceso que debe ser perante cita previa.

Dende hoxe restablecese a atención persoal en cada un dos departamentos e negociados sempre con cita previa e cando non sexa posible resolver por teléfono ou vía telemática.

Para solicitar atención personalizada perante cita previa, compre que se teñan en conta os seguintes teléfonos:

-para Servizos Sociais, pedir cita no número 986 334621

-para a Unidade de Atención a Drogo dependentes (UAD), no 986 330861

-para a Policía Local, no 620 40 40 40

-para todos o demais servizos, a través de centraliña no número 986 33 5000

 

Hoxe reincorporouse a meirande parte da plantilla. Están exceptuados o persoal pertencente aos colectivos considerados vulnerables e aqueles outros, suxeitos a a algún dos supostos de conciliación.

Novas portas anti-pánico para o acceso á Piscina Municipal


David Alonso, concelleiro de Deportes comprobou hoxe as novas portas anti-pánico que serán instaladas para o acceso á Piscina no Polideportivo Municipal.
Na memoria do proxecto, o Servizo de Deportes do Concello fai constar que a Piscina Municipal inaugurouse en 1.997 e que cunha media de máis de 70.000 usos anuais necesita actuacións que palien as deficiencias que se acumulan ao longo do tempo.


Entre elas, as portas de acceso á instalación deportiva estaban moi deterioradas e tiñan estropeado o mecanismo anti-pánico. As novas que se instalarán, con marco de aluminio e bisagras de alta resistencia en aceiro inoxidable, están dotadas do sistema de desbloqueo antipánico, absolutamente necesario dada a elevada afluencia de usuarios.
A compra e montaxe destas portas (3.900€) está integrada na partida orzamentaria total de 30.736 euros de inversión en melloras para a Piscina Municipal que están a implementarse ao longo do presente ano.

Acordo entre goberno municipal e sindicatos para a reincorporación por departamentos dos funcionarios e persoal do Concello


Goberno municipal e os representantes sindicais da plantilla de traballadores do Concello do Porriño subscribiron hoxe un acordo para a progresiva reincorporación de funcionarios e demais persoal a partir do vindeiro luns 25 de maio. A negociación rematou hoxe coa firmado do acordo que subscribiu Lourdes Moure, concelleira de Persoal, no nome do goberno municipal, e os delegados da xunta de persoal do Concello.

O documento establece o proceso de reincorporación por etapas que xa está a realizarse dende esta semana e que a partires do vindeiro luns 25 suporá a reincorporación da meirande parte da plantilla. Estarán exceptuados o persoal pertencente aos colectivos vulnerables e aqueles suxeitos a a algún dos supostos de conciliación.

Tamén a partires do vindeiro día 25, restablecerase a atención persoal en cada un dos departamentos e negociados sempre con cita previa e cando non sexa posible resolver por teléfono ou vía telemática.

Para solicitar atención personalizada perante cita previa, compre que se teñan en conta os seguintes teléfonos:
-para Servizos Sociais, pedir cita no número 986 334621
-para a Unidade de Atención a Drogo dependentes (UAD), no 986 330861
-para a Policía Local, no 620 40 40 40
-para todos o demais servizos, a través de centraliña no número 986 33 5000

O acordo firmado hoxe tamén determina que a unidade de Persoal do Concello facilitará aos traballadores o material de protección (máscaras, luvas e mamparas) que sexan necesarios e que ademais a disposición de mesas e cadeiras de traballo estarán redistribuídas para gardar a distancia de seguridade (2 metros) entre cada posto de traballo.
A tal fin, o Concello aplica as recomendacións da auditoría realizada pola firma “Cualtys” que supervisa o cumprimento das medidas de seguridade e hixiene no traballo.

Realizase o lixado e arranxo da pista 1 do Polideportivo aproveitando a suspensión das competicións polo estado de alarma

O Concello de Porriño comezou as obras de lixado para o arranxo da pista 1 do Polideportivo Municipal. Os traballos iniciáronse aproveitando o cambio de fase no Plan de Desescalada e a suspensión das competicións deportivas do “Balonmán Porriño” e todos os demais clubs que empregan esta cancha para adestramentos e partidos.

David Alonso, concelleiro de Deportes e Julio Bernárdez, xefe do Servizo de Deportes do Concello acudiron a comprobar o desarrollo dos traballos. Consisten no acoitelado de madeira de arce canadiense, barnizado e pintado das liñas das pistas para as diferentes competicións deportivas así como do escudo e logo do Concello do Porriño.

Cando rematen estas obras, o Concello terá consumada a reforma das dúas pistas do Polideportivo Municipal cun orzamento global de 48.387 €

O Concello de Porriño comezou as obras de lixado para o arranxo da pista 1 do Polideportivo Municipal. Os traballos iniciaronse aproveitando o cambio de fase no Plan de Desescalada e o parón das competicións deportivas do “Balonmán Porriño” e todos os demais clubs que empregan esta cancha para adestramentos e partidos.

David Alonso, concelleiro de Deportes e Julio Bernárdez, xefe do Servizo de Deportes do Concello acudiron a comprobar o desarrollo dos traballos.  Consisten no acoitelado de madeira de arce canaciense, barnizado e pìntado das liñas das pistas para as diferentes competicións deportivas así como do escudo e logo do Concello do Porriño.

Cando rematen estas obras, o Concello terá consumada a reforma das dúas pistas do Polideportivo Municipal cun orzamento global de 48.387 €

Vídeo 10 #Porriñodeportenacasa Dani Mouriño, coordinador do Club Atletismo Porriño, pecha este ciclo cunha rutina de exercicios para a mobilidade articular

Décima e derradeira quenda do ciclo #Porriñodeportenacasa. O encargado de pechar este ciclo é Dani Mouriño, coordinador do Club Atletismo Porriño. Amósanos unha rutina de exercicios para a mobilidade articular.

Lembramos que o Concello, a través da Concellería de Deportes desarrollou dende o 17 de abril, este ciclo baixo o hashtag #Porriñodeportenacasa. Coa inestimable participación dos preparadores e técnicos dos diferentes clubs porriñeses,
ofrecéronse diversas táboas e rutinas de exercicios de mantemento físico para diversos niveis e idades. Todos eles pódense consultar nas redes sociais do Concello.

Nas nove entregas anteriores foron Ana Alonso, preparadora física do Balonmán Porriño , Xoel Souto, da U.D. Atios, Mary Artós e Ana Cristina Oya, do Club Patín, Pablo Alonso, colaborador do Porriño Baloncesto Base, Pablo Sanromán e Adrián Sanmarcial, do Porriño Industrial e, finalmente, Iker Besada, do Porriño Baloncesto Base, os encargados de darnos diferentes pautas de mantemento físico.

https://youtu.be/DzTpatTN2yE.

A Concellería de Deportes lembra a necesidade de cumprir coas normas de uso dos circuítos habilitados no paseo do río Louro

A Concellería de Deportes anuncia que ven de solicitar á Policía Local do Porriño que faga rondas de vixilancia nos circuítos habilitados no paseo do Río Louro para correr e camiñar ante as denuncias de certos comportamentos que infrinxen as normas establecidas e poñen en perigo aos restantes usuarios.

Chegaron ao coñecemento da Concellería denuncias de persoas que circulan en sentido contrario ao establecido e tamén a presenza de ciclistas por esas sendas, o que está expresamente prohibido.

Lembramos as normas de uso destes circuítos:

Normas Obrigatorias:

  1. Dirección única. Inicio na marxe esquerda do río e volta pola marxe dereita.
  2. Distancia mínima entre corredores. 10. Metros.
  3. Corre sempre pola marxe dereita do camiño.
  4. Trata de evitar ol rebufo do corredor que leves diante.
  5. No caso de adiantamento, fai algún sinal acústico para avisar ao corredor que vas rebasar.
  6. Circuíto prohibido para patíns, bicicletas e monopatíns.
  7. No caso de que prefiras pasear, segue as normas; mantén unha distancia mínima de 4 metros, e ocupa só a marxe dereita do camiño.
  8. Nos sitios estreitos, fai o favor de extremar a túa precaución evitando contactos.
  9. Recomendamos o uso de máscara de protección e luvas.
  10. No primeiro tramo do circuíto existen marcas para a realización de series. Nunca vaias atrás; recupérate camiñando e volve ao circuíto atravesando a ponte de madeira, xira á dereita e camiña ata o inicio de percorrido.

O “VII Triatlón Concello do Porriño” cancelase ata 2021 e os cartos serán redirixidos para axuda á economia local

 

A Concellería de Deportes anunciou hoxe que a sétima edición do Triatlón Concello do Porriño queda cancelada. Esta proba que ten un especial recoñecemento entre os triatletas de Galicia e Portugal reunindo a máis de 200 participantes como acontecera en 2019, ía celebrarse o sábado 20 de xuño.

Como todos os demais eventos calendados no mes de xuño pola FEGATRI (Federación Galega de Triatlón) foron suspendidos por decisión deste organismo á vista da prolongación do estado de alarma e ante os prazos previsibles do plan de desescalada. A decisión federativa adoptouse esta semana e comunicouse onte ao Concello do Porriño.

 

David Alonso, concelleiro de Deportes manifestou hoxe que a dotación económica que estaba asignada polo Concello para a organización do Triatlón que son 8.000 euros “serán redirixidos a axuda social xunto coas outras partidas orzamentarias municipais que serán modificadas segundo acorde a corporación porriñesa para contribuír a reiniciar a economía local”, declarou Alonso Bargiela.