A Concellería de Deportes do Concello do Porriño difunde este protocolo e normas de seguridade para a utilización das pistas de tenis e pádel, a partir do luns 8 de xuño.

Con motivo das circunstancias que estamos vivindo pola crise do coronavirus, vémosnos na obriga de realizar un protocolo que regularice a utilización das Pistas municipais de Tenis e Pádel do Concello de Porriño. Unha vez que se supere a crise sanitaria volveremos á normalidade de forma progresiva e escalonada.

 

NORMAS XERAIS
 Os positivos por COVID 19, aínda asintomáticos, non poderán iniciar a práctica deportiva.
 Recoméndase que todos os usuarios, realicen unha vixilancia activa dos seus síntomas. Ante calquera síntoma ou en caso de sospeita de estar infectado, ou estar en contacto con persoas infectadas ou baixo sospeita de estalo, débese evitar calquera actividade, poñéndose en contacto de forma inmediata cos servizos sanitarios e seguir todas as súas indicacións.
 Recoméndase o control de temperatura previamente antes de comezar calquera actividade ou acceder á instalación deportiva.
 O deportista terá coidado de non tocar no posible obxectos ou equipamento de uso colectivo.
 Aconséllase a limpeza e desinfección da raqueta/pala antes e logo do seu uso.
 Os deportistas han de manter as pautas estritas de aseo persoal, conduta e coidado para evitar contaxios. Lavarse as mans antes e logo de entrar ou saír das pistas.
 Recoméndase o uso de mascarillas, luvas, cintas ou panos para o cabelo, así como o uso de lentes, sempre que a actividade deportiva así o permita.
 É obrigatorio o uso de mascarilla ata estar dentro do recinto de xogo. Observando especial cumprimento nas zonas de tránsito no que poida haber risco de proximidade doutros usuarios.
 Antes e logo da práctica deportiva é moi importante lavarse as mans con auga e xabón ou solucións de gel hidroalcohólico, sendo necesario que se leve polo deportista botes de gel de uso individual.

HORARIO DE USO DAS
 Pistas de tenis.

 Doantes de Sangue:
 Luns a venres de 8,00 a 14,00
 Luns a Xoves 17,00 a 22,00 (Reservadas Club Tenis Porriño)

 Polígono da Granxa:
 Luns a venres de 8,00 a 14,00

 Pistas de Padel.

 Polideportivo Municipal:
 Luns a venres de 8,00 a 14,00

NORMAS DE USO DAS PISTAS

 Limítase a 1 hora como máximo a reserva de cada pista . Para evitar aglomeracións o deportista deberá chegar 5 minutos antes da súa hora de entrada. O tempo máximo de reserva é de 1 hora por parellas, non por cada un dos xogadores.
 A reserva e abono do aluguer das pistas será fórmame telemática, a través de enlace creado polo SERVIZO MUNICIPAL DE DEPORTES, aplicándose as taxas expostas na Ordenanza Municipal de Prezos no caso das pistas de padel.
 Respecta en todo momento os horarios e pista asignada.
 Recolle a chave de acceso no polideportivo municipal.
 Os vestiarios e as duchas permanecerán pechadas. Tan só permanecerá aberto un aseo (WC) por sexo no polideportivo municipal, no mesmo só estará permitido o acceso a unha soa persoa á vez.
 As palas e raquetas son de uso privativo, non estando permitido compartir as mesmas.
 Considérase necesario o uso individual de botellas de auga ou bebidas isotónicas.
 Os deportistas non deben compartir ou intercambiar ningún material, toallas, botellas, bebidas, alimentos, linimentos ou outros produtos. Recoméndase desinfectalo todo ao termino dos adestramentos.
 Durante a práctica deportiva manterase en todo momento as distancias de seguridade de 2 metros, establecida polas autoridades sanitarias.
 O acceso ás pistas será o que habitualmente vénse realizando, salvo que a Dirección da instalación fixe outro atendendo ás medidas de circulacións e seguridade.
 É totalmente necesario abandonar a instalación en canto finalícese a práctica deportiva para evitar calquera contacto físico e evitar riscos.
 Recoméndase o uso de bólas novas e palas propias. Aconséllase utilizar o menor número de pelotas posibles.
 Non está permitido cambiar de lado nos xogos impares.
 Evitarase tocar vallas e portas de acceso ás pistas, así como postes e rede. Deixar as portas abertas.
 Usar a raqueta/pala e o pé para recoller a pelota e enviarlla ao adversario. Recoméndase utilizar tubos recolle pelotas ou similar.
Recorda:
Cumprir e respectar todas as normas e protocolos de seguridade e hixiene que se establezan que protexen a túa saúde e a dos demais. Rógase a máxima responsabilidade e prudencia, priorizando sempre minimizar o risco dun posible contaxio.
Toda persoa que acceda a unha instalación deberá cumprir cos protocolos publicados no BOE, resolucións da Presidencia, do Consello Superior de Deportes, polos que se aproban, publican e actualizan os protocolos básicos de actuación para a volta aos adestramentos, práctica deportiva e o reinicio das competicións.
Estas recomendacións en todo momento estarán suxeitas ás indicacións das autoridades sanitarias.