Os deputados no Parlamento de Galicia, Abel Losada, Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, veñen de impulsar dous iniciativas relacionadas coa situación do Centro de Saúde do Porriño e as súas condicións.

Logo de lembrar que hai máis de sete anos, o día 21 de abril de 2010 no Faro de Vigo, publicouse unha noticia na que se destacaba que o entón alcalde do Porriño,do PP, xunto coa concelleira de Sanidade en aquela data, reuníronse en Santiago co director de Recursos Económicos do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) para poñer a disposición da Xunta de Galicia unha parcela cunha superficie de 525 metros cadrados, e poder iniciar así as obras de ampliación do Centro de Saúde do Porriño canto antes e de que esta ampliación “fora anunciada en varias ocasións xa en anos anteriores subliñando que a firma do acordo entre o Concello e a Xunta de Galicia permitiría priorizar estas instalacións de Atención Primaria” e que estas  promesas quedaran en nada, presentan, en primeiro lugar unha proposición non de lei.

Nela piden ao Parlamento a que inste ao Goberno de Galicia a que presente, “no prazo de tres meses un plan específico para acadar unha solución aos problemas que presentan o Centro de Saúde e a UAD (Unidade Asistencial de Drogodependencias) do Porriño”.

Así mesmo, esixen que se reinicie neste mesmo ano o proxecto de ampliación do centro de saúde, “e a debida dotación dos medios técnicos e humanos, acorde coas necesidades existentes, consignando as partidas orzamentarias correspondentes nos orzamentos de 2018”.

Finalmente piden que se garanta o reforzo da UAD, para que “poda levar a cabo unha labor integral no tratamento das drogodependencias”, e que esta se faga nas mellores condicións para os e as usuarias e as súas familias.

Ademais desta proposición non de lei, os deputados fan varias preguntas parlamentarias para o seu debate na Comisión de Sanidade: “É consciente a Xunta de Galicia das carencias existentes no ámbito da atención sanitaria no concello do Porriño, tanto no centro de saúde, como na UAD?”;  “ Despois de anos de promesas valeiras, ten desenvolvido algún plan de actuación específico para solucionar eses problemas?”;  De ser así, cal é o calendario da aplicación deste plan?; Cales son as actuacións mais relevantes? e cales son os seus obxectivos?”