A partir deste mes de xullo comezan no Porriño as actividades formativas do programa “Labora 2020” promovido pola Deputación Provincial en colaboración co Concello para a mellora da empregabilidade. A Concellería de Emprego que dirixe David Alonso colabora con estes progrmas formativos.

No Porriño impartense os seguintes cursos: neste mes de xullo, o de Actividades Auxiliares de Almacén en horario de 09.00 h a 14.00 h destinados a obter o certificado de profesionalidade para a inserción laboral das persoas beneficiarias.
E no mes de setembro, o curso de “Competencias Clave do Nivel 2” (matemáticas, lingua galega e lingua castelá) en horario de 16.00 h a 21.00 h.

As persoas destinatarias dos itinerarios formativos deste programa serán persoas desempregadas, inscritas como demandantes de emprego nos servizos públicos de emprego, que pertenzan a colectivos vulnerables. Considéranse vulnerables os seguintes colectivos: parados de longa duración; mozas e mozos menores de 30 anos non atendidos no Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEX); persoas maiores de 55 anos; persoas con discapacidade; inmigrantes; minorías étnicas e comunidades marxinadas.
Tamén consideranse outros colectivos desfavorecidos: persoas que viven en fogares compostos dunha única persoa adulta con fillas ou fillos ao seu cargo; persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia de xénero, vítimas de discriminación por orixe racial ou étnico, orientación sexual e identidade de xénero; solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e ex reclusas; persoas perceptoras de rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar e outras en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos Servizos Sociais

SOLICITUDES DE PREINSCRICIÓN
Para poder participar nas accións formativas, que teñen unha axuda económica para gastos de desprazamento, é preciso:
· Solicitar a formación correspondente na súa oficina do Servizo Público de Emprego (SPEG) ou no portal da Consellería de Economía, Emprego e Industria: http://emprego.xunta.gal coas súas claves de acceso.
· Realizar a preinscrición segundo o modelo establecido no anexo I “Solicitude de participación”, que estará dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal) e que se presentará preferentemente por vía electrónica.
.*Opcionalmente, aquelas persoas solicitantes poderán presentar de forma presencial a súa preinscrición, descargando o formulario dispoñible na sede electrónica, en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común
Máis información en

https://www.depo.gal/labora-2020