O pleno da Corporación Municipal do Porriño aprobou, na sesión de onte, a Ordenanza Reguladora do Uso das Terrazas, cos votos a favor do PSOE, BNG, EU SON e UDDL. O PP abstívose.

Entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOPPO). A partir desa data, establecerase un prazo de regularización de tres meses.

Na exposición de motivos xustifícase que “O Concello do Porriño precisa dispor dunha Ordenanza Reguladora de ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras cuxa finalidade é establecer os criterios básicos para a instalación de terrazas anexas aos establecementos de hostalería. Dita ordenanza intenta dar resposta ás novas necesidades e costumes da cidadanía, así como a novas demandas por parte do sector da hostalería. É evidente que nos últimos anos proliferou a ocupación do espazo público con terrazas vinculadas a establecementos de hostalería que non só favoreceu aos empresarios que as explotan, senón que tamén fomentan a relación social e potencian a actividade económica en xeral”.

A Ordenanza regula a ocupación de espazos públicos e non supón modificación da taxa fiscal.

A Ordenanza determina que non poderán instalarase terrazas nin en soportais nin en beirarrúas de anchura inferior a 3 metros. Entre as prohibicións que recolle a Ordenanza aprobada, non se permiten altofalantes ou calquera outro aparato difusor de son. Permítense televisores si teñen apagado o son.
Permitirase a instalación de calefactores móbiles ou aparellos análogos sen exceder o espazo autorizado para ocupar coa terraza. A súa instalación estará suxeita a licenza, que poderá solicitarse conxuntamente coa da terraza ou con posterioridade á mesma. Estes aparellos non necesitarán de ningún tipo de instalación fixa.

Sombrillas e toldos
Poderán instalarse sombrillas como elementos auxiliares da terraza: deberán ser pregables e desmontables, sen que se permita a súa suxeición ao pavimento mediante calquera clase de anclaxe. O voo das sombrillas, a altura respecto do chan e a publicidade que luzan, tamén estarán regulados nesta Ordenanza.
Permitirase a instalación de mamparas móbiles e a súa altura non poderá ser inferior a 1 metro nin superior a 1.5 metros, sendo polo menos os 50 cm superiores de material transparente. Estes elementos colocaranse sen realizar anclaxes ao pavimento e situáranse dentro do espazo autorizado a ocupar a terraza.
Tamén permitiranse a instalación de toldos, ou cubertas impermeables ao chan da vía pública sen ningunha fixación ao mesmo e sen posibilidade de pechar os laterais ou frontal do espazo cuberto.
Ademais a Ordenanza determina características do mobiliario, horarios de funcionamento e recollida, condicións de limpeza e recollida e un réxime de sancións por infraccións por ruídos ou outros motivos.