INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS (RGPD 2016/679 e LOPDGDD 3/2018)

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Concello do Porriño (NIF 93603900F).

FINALIDADES DO TRATAMENTO

A xestión de súa solicitude e a tramitación administrativa que, no seu caso, poida derivar desta.

LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO

Consentimento da persoa interesada (artigo 6.1,a do RGPD) e o exercicio dos poderes públicos conferidos ao responsable (artigo 6.1,e do RGPD).

DESTINATARIOS DOS DATOS

As administracións públicas, no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a xestión da súa solicitude.

PLAZO DE CONSERVACIÓN

Os datos proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais do responsable.

EXERCICIO DE DEREITOS

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos; así como exercitar outros dereitos oy retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica, na sección “Protección de datos“.

CONTACTO DO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

dpd@oporrino.org.