O Concello vén de publicar as Bases e Convocatoria para a concesión de premios a Comparsas e Asociacións Culturais e Veciñais do Porriño que participen na celebración de ‘Porrigalia 2018’.

As presentes bases que rexirán a Convocatoria do Concurso de Comparsas e Coplas estarán suxeitas á Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións, RD. 887/2006, de 21 de xullo polo que se aprobar o regulamento da devandita lei e demais normativa de aplicación.